Bình Phước: Ban hành văn bản thực hiện giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật

Thứ Năm, 02/05/2024, 06:34 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật năm 2024 (Văn bản số 1233/UBND-NC, ngày 04/4/2024 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật năm 2024).
 
    Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 27/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật do bộ, ngành, địa phương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.
 
Một Hội nghị của UBND tỉnh Bình Phước
Một Hội nghị của UBND tỉnh Bình Phước
    Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo, trình văn bản. 
 
    Thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và không bảo đảm chất lượng văn bản. Văn bản này cũng đề ra quy định, cương quyết không xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng nợ ban hành văn bản.
 
    Quán triệt, triển khai nghiêm túc Chương trình hành động số 36-CTr/TU, ngày 01/3/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 106/KH-UBND, ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU, ngày 01/3/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
    Tăng cường hoàn thiện thể chế, tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm theo đúng tinh thần chỉ đạo “đầu tư cho xây dựng và hoàn thiện thể chế là đầu tư cho phát triển”. 
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật không khả thi, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng cải thiện chất lượng các quy định pháp luật, đặc biệt cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính trên tinh thần cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật.
 
    Cần thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan đến việc ban hành văn bản trái pháp luật theo quy định. 
 
    Bảo đảm nguồn lực về biên chế, kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, công tác xây dựng pháp luật; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công việc.
P.V
.