Hà Nội: Một số kết quả thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Sáu, 10/05/2024, 04:41 [GMT+7]
    Theo dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy: Trong 10 năm qua, nội dung khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố chủ yếu liên quan đến lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án, giao đất dịch vụ, tranh chấp tại khu dân cư, trật tự xây dựng, quản lý chợ, quản lý sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vi phạm quy định về quản lý kinh tế…
 
    Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tiến hành làm việc đối thoại, tiếp công dân theo quy định, trong đó, trực tiếp tiếp 45 vụ việc với người dân; đối thoại 35 cuộc với các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và các cơ quan, doanh nghiệp, tầng lớp trí thức trên địa bàn thành phố... Lãnh đạo Thành ủy, thành phố đã tổ chức các cuộc làm việc, kiểm tra đối với các quận, huyện, thị ủy, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện có tính chất phức tạp.
 
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tiếp công dân
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tiếp công dân
    Người đứng đầu cấp ủy cấp dưới tiếp định kỳ, đột xuất 16.974 cuộc/32.028 lượt người (trong đó có 26 đoàn đông người); nhiều vụ việc đã được giải quyết kịp thời, giảm đơn, thư vượt cấp và các vụ việc phát sinh kéo dài. 
 
    Chủ tịch UBND các cấp của thành phố đã tiếp 149/730 cuộc với 152.193 lượt công dân (trong đó có 973 đoàn đông người). Đến nay, đã giải quyết xong 24.670 vụ việc, còn 1.256 vụ việc đang giải quyết...
 
    Lãnh đạo HĐND, đại biểu HĐND cấp huyện đã tiếp 8.998 buổi với 1.527 vụ; đã giải quyết 1.325 vụ, đạt 86,7%. Lãnh đạo HĐND, đại biểu HĐND cấp xã đã tiếp công dân 40.598 buổi với 1.592 vụ, đã giải quyết 1.414 vụ, đạt 88,8%.
 
    Các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã giải quyết 24.510 vụ việc khiếu nại, tố cáo; trong đó, có 326 vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. Đã giải quyết xong 22.688 vụ việc; trong đó, có 210 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.
 
    Đáng chú ý, trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thành lập 24 cuộc kiểm tra, giám sát; trong đó, có 3 cuộc liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cấp ủy đảng trực thuộc. Đảng đoàn HĐND thành phố đã chỉ đạo Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND thành phố thực hiện nhiều cuộc giám sát định kỳ. Đã chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các kết luận thanh tra trên địa bàn thành phố. Đã chỉ đạo tổ chức thực hiện dứt điểm 87/114 quyết định giải quyết khiếu nại (đạt 76,3%); 107/180 kết luận giải quyết tố cáo (đạt 59,4%)…
 
    Tuy nhiên, trong kỳ báo cáo, một số ít đơn vị, thủ trưởng cơ quan chưa thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo định kỳ; chưa thường xuyên trực tiếp chỉ đạo các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp. Đây là một trong những nguyên nhân làm phát sinh một số vụ việc người dân bức xúc kéo đến các cơ quan của thành phố và Trung ương. Bên cạnh đó, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các các cơ quan, các cấp có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, do đó, chậm giải quyết hoặc không giải quyết dứt điểm vụ việc, gây khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Chất lượng giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa tốt, tiến độ giải quyết chậm; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương chưa thường xuyên; kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên đề về công tác này chưa nhiều nên hiệu quả còn hạn chế...
 
    Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của thành phố tiếp tục tăng cường, quán triệt, triển khai nâng cao vai trò của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
    Tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; chỉ đạo giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực phát sinh nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân như: Quản lý, sử dụng đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách…
Quỳnh Trang
.