Nghệ An chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính quý I/2024

Thứ Hai, 22/04/2024, 03:32 [GMT+7]
    Ủy ban nhân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản tới các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính quý I/2024.
 
    Theo báo cáo của UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính quý I/2024 của tỉnh đạt một số kết quả nổi bật như: Kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã hoạt động hiệu quả và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định; hệ thống quản lý văn bản và điều hành hoạt động ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị ở các cấp trong việc luân chuyển, xử lý văn bản, phục vụ công tác quản lý kịp thời và hiệu quả hơn; dịch vụ công trực tuyến từng bước được sử dụng khai thác có hiệu quả...
 
Một phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh Nghệ An
Một phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh Nghệ An
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính trong quý I vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đạt yêu cầu theo chương trình, kế hoạch đề ra; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo cải cách hành chính chưa nghiêm túc; tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tỷ lệ thanh toán trực tuyến toàn tỉnh còn thấp; vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức cấp xã vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm đạo đức công vụ dẫn đến bị xử lý kỷ luật.
 
    Để khắc phục những tồn tại, hạn chế được UBND tỉnh chỉ ra trong quý I và tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm các nhiệm vụ triển khai kịp thời, đúng thời gian được quy định theo Kế hoạch đề ra; cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo cải cách hành chính, không gửi báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và chấn chỉnh, yêu cầu thực hiện việc báo cáo bảo đảm kịp thời, đúng thời gian quy định ở các kỳ báo cáo trong tháng, quý II, 6 tháng đầu năm 2024 và thời gian tiếp theo để tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao số lượng, chất lượng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh, tỷ lệ thanh toán trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
Hương Giang
.