Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 29/06/2023, 07:46 [GMT+7]
    Cùng với tập trung chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc, từ ngày thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực để phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
 
Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh điểm cầu tỉnh Ninh Bình
Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh điểm cầu tỉnh Ninh Bình
    Ngay sau khi thành lập, một số Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã xây dựng chương trình và tiến hành kiểm tra, giám sát; trong năm 2023, nhiều Ban Chỉ đạo đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mạng xã hội ở địa phương quan tâm. Đồng thời chú trọng chỉ đạo kiểm tra đối với các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có đảng viên bị khởi tố, điều tra do tham nhũng, tiêu cực; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. 
 
    Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra các nội dung, chuyên đề theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và hướng dẫn của các cơ quan chức năng ở Trung ương, như: Việc thực hiện một số dự án tại địa phương; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19; thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh bất động sản; thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp; thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng. Hầu hết các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, đã tập trung quán triệt, chỉ đạo, triển khai, thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tháng 3/2021 về cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 
 
    Từ khi thành lập đến nay, nhận được nhiều đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực của công dân gửi đến Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy tập trung nghiên cứu, tham mưu xử lý và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời công dân theo quy định, nhất là các khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. 
                                                                                         Lê Phượng
.