Phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam

Thứ Bảy, 24/06/2023, 08:32 [GMT+7]
    Vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam tổ chức Phiên họp thứ 4 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: (1) Đánh giá sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo; (2) Thảo luận về tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; (3) Thông qua dự thảo văn bản triển khai một số nội dung tại Thông báo kết luận của Phiên họp.
 
    Tại Phiên họp, các Thành viên Ban Chỉ đạo đã thống nhất đánh giá, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam được thành lập, kiện toàn và đi vào hoạt động nền nếp theo đúng Quy định 67-QĐ/TW; kịp thời ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, triển khai chương trình công của Ban Chỉ đạo; tổ chức các Phiên họp của Ban Chỉ đạo, các cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo được thực hiện đầy đủ nghiêm túc.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Sau 1 năm hoạt động, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét:  Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác PCTN,TC và thực hiện nghiêm các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Thông báo kết luận của Thường trực BCĐ, nhất là Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC tại Hội nghị tổng kết công tác PCTN,TC giai đoạn 2012-2022,… Tham mưu tổ chức Hội nghị triển khai, học tập nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư đến các điểm cầu của tỉnh; Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTN,TC giai đoạn 2012-2022,…Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Ban Chỉ đạo nên việc giải quyết các vụ án, vụ việc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó các vụ án, vụ việc BCĐ giao theo dõi, nắm tình hình là 02 vụ; các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo là 07 vụ án, 02 vụ việc từ đó đã thu hồi cho ngân sách tỉnh hơn 68 tỷ đồng... 
 
    Cũng tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã thảo luận và thống nhất một số giải pháp để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh việc thành lập Ban Chỉ đạo là chủ trương đúng đắn và đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
Nguyễn Thị Kiện
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam)
.