Đồng Tháp: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 29/06/2023, 07:18 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là đối với các doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài Nhà nước; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực; xây dựng quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực khi xảy ra.
 
Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp
Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp
    Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc chấm điểm, đánh giá phải phản ánh chính xác, đầy đủ kết quả thực hiện theo bộ chỉ số tiêu chí đánh giá; chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế qua kết quả chấm điểm, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; chủ động phát hiện những hạn chế, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Đồng thời, đưa nội dung rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội vào Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tỉnh.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường tự kiểm tra nội bộ, kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý; ưu tiên áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, nâng cao hiệu quả, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng bằng biện pháp tư pháp đối với khu vực ngoài Nhà nước.
Ngọc Lợi 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp)
.