Ban Nội chính Trung ương: Ban hành Kế hoạch biên soạn, phát hành sách "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"

Thứ Ba, 27/06/2023, 07:07 [GMT+7]
    Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 11-KH/TW, ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 26/6/2023, Ban Nội chính Trung ương ban hành Kế hoạch số 139-KH/BNCTW về biên soạn, phát hành sách “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.
 
    Kế hoạch được ban hành nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ những vấn đề cơ bản về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó thực hiện đúng đắn, hiệu quả quan điểm, mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới bảo đảm đúng chủ trương, quan điểm của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kế thừa kết quả nghiên cứu, xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
 
    Nội dung chính cuốn sách gồm: (1) Lý luận về nhà nước pháp quyền; (2) Tư tưởng Hồ Chí Minh và quá trình hình hành, phát triển chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; (3) Những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; (4) Tình hình kết quả xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thời gian qua; (5) Quan điểm, mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới… một số tài liệu tham khảo kinh nghiệm quốc tế về xây dựng các thiết chế: Cơ quan bảo vệ hiến pháp; cơ quan bảo vệ quyền con người; hội đồng tư pháp quốc gia; cơ quan công tố; viện kiểm sát; tổ chức tòa án…
 
    Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chỉ đạo biên soạn cuốn sách; thành viên Tổ Biên soạn gồm đồng chí Phó Trưởng Ban nguyên Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án xây dựng Nghị quyết số 27-NQ/TW; đồng chí Phó Trưởng Ban kiêm Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan; một số chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ Ban Nội chính Trung ương tham gia xây dựng Đề án.
 
    Dự kiến cuốn sách hoàn thành vào tháng 11 năm 2023.
Anh Hưng
.