Bộ Giao thông vận tải: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Ba, 28/03/2023, 17:05 [GMT+7]
    Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 271/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Theo đó, Bộ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ phải chịu trách nhiệm chính trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp mình. Trong đó tập trung tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác  phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là Thông báo kết luận số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và công tác thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên. 
 
Các đại biểu chủ trì Hội nghị phổ biến, quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm của Bộ Giao thông vận tải
Các đại biểu chủ trì Hội nghị phổ biến, quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm của Bộ Giao thông vận tải
    Nội dung tuyên truyền gồm: (1) Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. (2) Tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. (3) Phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về tiếp tục tăng cường công tác công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải” gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Bộ Giao thông vận tải. (4) Phổ biến, quán triệt các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.
 
    Bộ Giao thông vận tải yêu cầu việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và phù hợp với từng đối tượng, từng vị trí, lĩnh vực công tác, đảm bảo thiết thực, tránh hình thức.
 
    Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đưa nội dung phổ biến các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào các buổi giao ban, tổng kết, sinh hoạt chuyên đề. In ấn, cấp phát các ấn phẩm tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; treo băng rôn, khẩu hiệu, maket tuyên truyền trực quan về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
                                                                                         Quỳnh Hoa
.