Trà Vinh: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Tư, 09/10/2019, 15:00 [GMT+7]
    9 tháng đầu năm 2019, Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị, niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội quy, quy chế làm việc…; công khai những việc cán bộ, công chức, viên chức được biết, được bàn, được giám sát theo Nghị định 04-2015/NĐ-CP ngày 09-01-2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
 
    Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt chế độ định mức, tiêu chuẩn, tự chủ biên chế và kinh phí. Từ đó các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tiết kiệm trong sử dụng kinh phí ngân sách cấp để tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Trà Vinh
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Trà Vinh
    Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện tốt quy tắc ứng xử và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hành chính, nhất là đối với người có chức vụ, quyền hạn trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Đồng thời thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện văn hóa công vụ, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức ở một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, đã chuyển đổi được 12 người.
 
    Niêm yết công khai các chủ trương, chính sách về thủ tục hành chính nơi giải quyết và được phổ biến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đánh giá, xếp hạng kết quả công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố; qua đó để đánh giá, xếp hạng và đưa ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông các đơn vị, địa phương đã chỉ đạo thực hiện, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng thời hạn quy định.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức công khai bản kê khai tài sản của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 923 cán bộ, đảng viên thuộc diện huyện ủy, thị ủy; đồng thời tổ chức công khai bản kê khai tài sản tại cuộc họp chi bộ cơ sở nơi cư trú. Hiện tại, chưa có thắc mắc, phản ánh về việc kê khai không trung thực.                                                                                                       
Nguyễn Hiên
.