Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2019

Thứ Sáu, 23/08/2019, 15:12 [GMT+7]
    Ngày 19-8-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1041/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, ngày 14-6-2019, có hiệu lực thi hành ngày 01-01-2020. 
 
    Để bảo đảm triển khai thi hành Luật, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. Theo đó, yêu cầu bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả, chặt chẽ giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức triển khai thi hành Luật. Các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.
 
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thi hành án hình sự (sửa đổi) năm 2019. (Ảnh quochoi.vn)
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thi hành án hình sự (sửa đổi) năm 2019. (Ảnh quochoi.vn)
    Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng 07 nghị định của Chính phủ, 02 thông tư liên tịch, 04 thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao xây dựng 04 thông tư liên tịch. 
 
    Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an xây dựng các nghị định do Bộ Công an chủ trì và các văn bản quy phạm pháp luật khác quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật; chủ trì xây dựng 04 thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
 
    Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Công an xây dựng các nghị định hướng dẫn về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.
 
    Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
    Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan xây dựng 04 thông tư liên tịch.
 
    Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan phối hợp với Bộ Công an trong việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật…
 
    Các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thi hành án hình sự để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về thi hành án hình sự, gửi kết quả rà soát về Bộ Công an trong tháng 11-2019 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Thu Hà
.