Bộ Tài chính: Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Thứ Năm, 22/08/2019, 16:33 [GMT+7]
    Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 1072/QĐ-BTC ngày 24-6-2019 ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
    Kế hoạch được ban hành nhằm nâng cao tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Bộ Tài chính phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công tại kế hoạch này bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
 
Bộ Tài chính  giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
Bộ Tài chính giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
    Để thực hiện các yêu cầu trên, Bộ Tài chính đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện, cụ thể là:
 
    Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng. Trong đó, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, yêu cầu tại Chỉ thị số 10; đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp của Bộ Tài chính; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý được giao; chấn chỉnh công tác quản lý; thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở, giờ giấc làm việc; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, nghiêm cấm tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.
 
    Xử lý hoặc đề xuất xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với những đơn vị, cá nhân có hành vi tham nhũng; những người bao che hành vi tham nhũng; ngăn cản việc chống tham nhũng đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm tại đơn vị mình quản lý; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức đúng quy định.
 
    Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật tiếp công dân; tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.
 
    Đồng thời, thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Để thực hiện nội dung này, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; rà soát thủ tục hành chính theo hướng đề xuất tinh giản, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết, không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần;
 
    Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp theo hướng thực chất, cầu thị; thực hiện công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan tại trụ sở làm việc, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của Bộ, của đơn vị.
 
    Theo đó, ngành Tài chính thực hiện công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đường dây nóng và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định; thực hiện nghiêm việc báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, xây dựng Chính phủ điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên theo lộ trình được phê duyệt, thực hiện giám sát bằng công nghệ hiện đại tại nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp.
 
    Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm. Gắn nội dung kiểm tra công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; ngăn ngừa những việc làm sai trái, tiêu cực, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính.
                                                                                             Hồng Hải
                                                                                          (Bộ Tài chính)
.