Gia Lai: Triển khai, thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

Thứ Ba, 20/08/2019, 14:00 [GMT+7]
    Ngày 13-8-2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 1744/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11-7-2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
 
    Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính; 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, 100% người lao động tại tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới các hình thức; đến hết năm 2020 có 60% đến 70%, đến hết năm 2021 có 70% đến 85% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 
    Kế hoạch cũng đề ra 10 nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm: Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng; tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng; mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý, kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.
 
    Ngoài ra kế hoạch cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; chọn huyện Chư Prông để chỉ đạo điểm thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giao Thanh tra tỉnh là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Đề án này tại địa phương. 
Ngân Vũ
(Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai)
.