Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Thứ Ba, 18/04/2023, 18:04 [GMT+7]
    Nhằm nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị, trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, tạo chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là người đúng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ban hành Kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:
 
    Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Đảng đoàn phối hợp với Đảng ủy phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kế hoạch số 11-KH/TW đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của VCCI. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan VCCI phối hợp cấp ủy cùng cấp phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện. Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin kinh tế tăng cường tuyên truyền trên trang web, trang thông tin điện tử của VCCI. 
Bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân: Xây dựng các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; đổi mới cơ chế bầu cử để lựa chọn được những người xứng đáng đại diện cho cán bộ, đảng viên và người lao động; có cơ chế bảo đảm thực hiện quyền của cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia thảo luận và kiến nghị các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết, phản hồi ý kiến, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của doanh nhân, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp. 
 
Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trương tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trương tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
    Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững; chủ động rà soát hệ thống pháp luật để kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền theo hướng tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các nhiệm vụ chính trị được giao theo Điều lệ VCCI. Phát huy vai trò của VCCI, hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học tham gia góp ý để góp phần hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường rà soát, kiến nghị các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật; khắc phục tình trạng luật thiếu tính ổn định, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. 
 
    Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của VCCI và Doanh nghiệp trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành, và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; tăng cường lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy, xây dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của VCCI; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan; tiếp tục cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình cụ thể, công khai để cán bộ, đảng viên và người lao động biết, giám sát việc thực hiện. 
 
    Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ghiên cứu, đóng góp cho, các cơ quan có thẩm quyền trong việc hoàn thiện cơ chế thực thi quyền lực nhà nước, xác định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của mỗi cơ quan và mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Nhà nước và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
 
    Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tăng cường, chủ động hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường, chủ động mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực hoạt động của VCCI; chủ động tham gia, đóng góp vào việc xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự quốc tế, khu vực theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
                                                                        Phạm Thị Hồng Vân
                                                                  (Ban Nội chính Trung ương)
.