Phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình

Thứ Ba, 18/04/2023, 18:12 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình (Ban Chỉ đạo) vừa tổ chức họp Phiên thứ 4 dưới sự chủ trì của đồng chí Đoàn Minh Huấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo và Quyết định phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban Chỉ đạo. 
 
    Theo báo cáo tại Phiên họp, thời gian qua, hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã đi vào nền nếp; kịp thời kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo; rà soát sửa đổi, bổ sung Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo. Đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với 02 vụ án, 01vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nâng lên, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
Đồng chí Đoàn Minh Huấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Đoàn Minh Huấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Phiên họp
    Các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được phân công theo dõi, quản lý, phụ trách; chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo; tích cực tham gia góp ý vào các văn bản của Ban Chỉ đạo.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban Chỉ đạo vẫn còn một số tồn tại: Công tác tự phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn hạn chế; vẫn còn cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự về tham nhũng, tiêu cực; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng với Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc thông tin báo cáo đối với các vụ việc có dấu hiệu phức tạp, dư luận xã hội quan tâm có vụ chưa kịp thời.
 
    Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ đạo đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2023: (1) Các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện hiệu qủa các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (2) Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị. (3) Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo đối với vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tăng cường phát hiện, tham mưu đề xuất đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. (4) Các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nâng cao hiệu quả phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Các cơ quan chức năng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết các nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Làm tốt công tác giám định, định giá tài sản phục vụ việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, cố tình né tránh, chậm chễ, kéo dài trong thực hiện giám định, định giá.
 
    Tại Phiên họp, các Thành viên Ban Chỉ đạo cũng thống nhất đối với Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; Quyết định phân công nhiệm vụ của các Thành viên Ban Chỉ đạo và tổng kết Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị; dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; Quyết định phân công nhiệm vụ của các Thành viên Ban Chỉ đạo. 
                                                                       Bích Hạnh
                                                      (Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.