Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thứ Ba, 17/09/2019, 14:03 [GMT+7]
    Thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, chiều ngày 16-9, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm Trưởng Đoàn công bố kết quả kiểm tra tại Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
 
    Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra. Theo đó, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐi/TW của Trung ương; có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cho các cấp công đoàn và đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh Hội nghị
    Ban hành một số văn bản quan trọng về đổi mới phương thức lãnh đạo hoạt động công đoàn; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp; ban hành một số quy chế, quy định mới nhằm phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đề cao trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm mọi chính sách mới ban hành công khai, minh bạch; thực hiện tốt công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 
    Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, Quy định 55-QĐ/TW đạt được những kết quả tích cực; nhất là việc phê bình và tự phê bình đã đi vào nề nếp; xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, tác phong công tác, gương mẫu về đạo đức, lối sống. Các cấp uỷ chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát; chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên về chấp hành nghị quyết, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và Điều lệ Đảng. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận Hội nghị
    Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Việc ban hành một số quy định, quy chế, hướng dẫn trên một số lĩnh vực còn chậm và chưa đồng bộ; một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc chưa thực sự coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc; một số nơi chậm đề ra kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm hoặc xây dựng kế hoạch thiếu giải pháp cụ thể, mạnh mẽ, đồng bộ sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi còn hình thức, chưa trở thành công việc cụ thể, thiết thực hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên; việc quản lý tài sản của công đoàn hiệu quả chưa cao…
 
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả mà Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đạt được qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Trung ương về nêu gương; đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ thời gian tới, như sau: (1) Có Kế hoạch cụ thể khắc phục những hạn chế và thực hiện có hiệu quả các nội dung Đoàn kiểm tra kiến nghị; (2) Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Trung ương về nêu gương; nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho công nhân viên chức, người lao động; có nhiều biện pháp linh hoạt, kịp thời cùng hệ thống chính trị giải quyết những vụ, việc bức xúc, góp phần tăng sức “đề kháng” cho đoàn viên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội; (3) Tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, không để phát sinh những vấn đề phức tạp, tiêu cực, tham nhũng; (4) Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các Nghị quyết của Trung ương vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; tăng cường kiểm tra, giám cùng cấp và kiểm tra cấp dưới, xử lý nghiêm, kịp thời những tổ chức, cá nhân sai phạm và trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; (5) Quan tâm chỉ đạo phát huy hơn nữa vai trò của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với các tổ chức trong hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội.
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra
                                                                                 Thu Huyền
.