Thanh Hóa: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

Thứ Hai, 28/06/2021, 15:53 [GMT+7]
    Trong tháng 5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành 08 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. UBND tỉnh ban hành 05 văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; trong đó có Quyết định số 1375/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 1339/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh…
 
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chương trình số 02-CTr/BCĐCCTP về Chương trình công tác năm 2021 và Thông báo số 01, ngày 21/5/2021 về phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. 
 
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và kiến thức cho hòa giải viên; triển khai thực hiện các chương trình đề án phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 do Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa tổ chức (tháng 3/2021)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và kiến thức cho hòa giải viên; triển khai thực hiện các chương trình đề án phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 do Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa tổ chức (tháng 3/2021)
    Sở Tư pháp tham mưu, giải quyết 50 vụ việc theo yêu cầu của UBND tỉnh và các sở, ngành; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tự kiểm tra 287 văn bản; trong đó có 02 văn bản quy phạm pháp luật và 285 văn bản có chứa quy phạm pháp luật do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành; tham gia 02 dự thảo văn bản của Trung ương; thẩm định 09 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh.
 
    Cập nhật 3.390 hồ sơ, thông tin vào cơ sở dữ liệu tư pháp; phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thông tin để cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 3.939 trường hợp; thẩm định hồ sơ, đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cho 01 tổ chức hành nghề luật sư; xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên của 07 cá nhân; đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho 02 trường hợp; cấp lại đăng ký hoạt động cho 10 văn phòng công chứng; cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho 02 tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, cấp thẻ đấu giá viên cho 01 trường hợp. Trung tâm Trợ giúp pháp lý của tỉnh thực hiện hoàn thành 37 vụ việc, thụ lý mới 1376 vụ việc.
 
    Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy chế hoạt động cũng như các quy chế nghiệp vụ của ngành; thực hiện việc số hóa hồ sơ vụ án hình sự, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa; qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới; tăng cường đầu tư, mua sắm trang thiết bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả hệ thống máy chủ, hệ thống truyền số liệu, mạng nội bộ, hệ thống hộp thư điện tử nội bộ của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp, hệ thống phần mềm quản lý án hình sự, hệ thống quản lý văn bản điều hành của ngành và hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến đến cấp huyện, nhằm phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành, công tác nghiệp vụ tại các đơn vị.
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án. Các cơ quan thi hành án sử dụng thành thạo, nhập số liệu đầy đủ, đúng yêu cầu đối với phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án; thực hiện tốt việc triển khai đưa vào sử dụng phần mềm quản lý văn bản, phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án, hệ thống truyền hình đa phương tiện vận hành thông suốt; các thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự được công bố đầy đủ; công tác truyền thông, báo chí được quan tâm, chú trọng. Các đơn vị thường xuyên, chủ động với các cơ quan báo chí trong việc xử lý thông tin liên quan đến công tác thi hành án dân sự.
Tuệ Minh
.