Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Chương trình trọng tâm công tác năm 2023

Thứ Năm, 09/03/2023, 12:13 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Phú Yên vừa ban hành Chương trình trọng tâm công tác năm 2023. Theo Kế hoạch, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh triển khai thực hiện những nội dung cụ thể sau:
 
    Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về công tác tư pháp và cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thứ XVII; Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
    Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với các cơ quan tư pháp theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TW và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vụ án, nhất là các vụ án tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. 
 
    Các cơ quan tư pháp tăng cường mối quan hệ phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên tinh thần thượng tôn pháp luật và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại"; triển khai thực hiện theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phối hợp trong công tác thi hành án dân sự; tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án trong danh mục Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thường trực cấp ủy cấp huyện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc còn tồn đọng trong năm 2022, đồng thời tiến hành rà soát, tham mưu, đề xuất điều chỉnh bổ sung danh mục các vụ việc, vụ án trong danh mục Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thường trực cấp ủy cấp huyện theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc năm 2023.
 
    Giao Sở Tư pháp tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp và tổ chức hành nghề luật sư. Phát triển đội ngũ giám định tư pháp đủ về số lượng, đa dạng lĩnh vực, đáp ứng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có kiến thức pháp lý cần thiết để phục vụ hoạt động tố tụng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước nhất là thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo các tổ chức công chứng, bán đấu giá tài sản hoạt động đúng pháp luật, bình đẳng, có hiệu quả, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của xã hội. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp; các quy định, chính sách mới trong các luật, bộ luật được Quốc hội thông qua. 
 
    Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tư pháp, quan tâm bố trí thời gian dự họp các hội nghị của các cơ quan tư pháp; định kỳ nghe báo cáo và cho ý kiến định hướng về công tác tư pháp ở đơn vị, địa phương; triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng về hoạt động tư pháp, cải cách tư pháp; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại đơn vị, địa phương mình. Kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đối với những vấn đề phức tạp, nổi cộm, khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác cải cách tư pháp của địa phương. 
 
    Các cơ quan dân cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể thực hiện có hiệu quả cơ chế giám sát và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp. Triền khai thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp; tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật của cơ quan và người đứng đầu các cơ quan tư pháp, trọng tâm là giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc giải quyết các vụ án có dấu hiệu oan, sai, gây thiệt hại quyền lợi chính đáng của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và dư luận xã hội quan tâm. 
 
    Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh thi hành các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; đồng thời chỉ đạo UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan thi hành các bản án hành chính đang tồn đọng hiện nay, quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì báo cáo, đề xuất với cấp thẩm quyền theo quy định. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm việc phối hợp cung cấp chứng cứ, tài liệu cho Tòa án các cấp khi có yêu cầu và tham gia tố tụng đối với các vụ án hành chính đảm bảo theo đúng quy định. Chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc theo đề nghị của cơ quan điều tra; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, từ chối giám định, định giá, từ chối kết luận giám định, định giá theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, cản trở hoạt động điều tra. Chỉ đạo UBND tỉnh, UBND cấp huyện quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan tư pháp, cơ quan bổ trợ tư pháp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
 
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đôn đốc giải quyết một số vụ án hành chính còn tồn đọng theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết án hành chính phức tạp, kéo dài, tồn đọng hiện nay trên địa bàn tỉnh; phấn đấu giải quyết từ 1-2 vụ án theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Ban Chỉ đạo cải Cách tư pháp tỉnh có văn bản chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức Hội nghị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; tổ chức buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh với Đoàn Luật sư tỉnh nhân Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam 10/10/2023.
                                                                         Hồng Vân
                                                              (Ban Nội chính Trung ương)
.