Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh

Thứ Sáu, 17/02/2023, 14:36 [GMT+7]
    Năm 2022,  Ban Nội chính Tỉnh ủy cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Long An đã bám sát chương trình công tác, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ BCĐ CCTP tỉnh. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ban Nội chính Tỉnh ủy cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ CCTP tỉnh lãnh đạo thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCTP năm 2022. Ban Nội chính Tỉnh ủy cơ quan Thường trực BCĐ CCTP tỉnh và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp các cấp đã phối hợp tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các nhiệm vụ CCTP mà Chương trình của BCĐ tỉnh đã đề ra. 
 
Đồng chí  Nguyễn Thiện Hòa, Phó Trưởng ban Thường Trực Ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám  sát số 20 của BCĐ CCTP tỉnh làm việc với đơn vị Đức Huệ
Đồng chí Nguyễn Thiện Hòa, Phó Trưởng ban Thường Trực Ban Nội chính tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát số 20 của BCĐ CCTP tỉnh làm việc với đơn vị Đức Huệ
    Ban Nội chính Tỉnh ủy cơ quan Thường trực BCĐ CCTP tỉnh đã chủ động làm tốt công tác thông tin, tổng hợp, tham mưu, đề xuất về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy đối với các cấp, các ngành trong lĩnh vực CCTP trên địa bàn Tỉnh. Trong đó, thường xuyên phối hợp với các BCĐ CCTP cơ sở, các ban xây dựng đảng, các cơ quan chuyên môn tham mưu giúp BCĐ, Thường trực BCĐCCTP tỉnh ủy xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các hoạt động của BCĐ theo Chương trình công tác năm đề ra; giúp BCĐ CCTP tỉnh theo dõi, cập nhật các nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời. Ngoài việc chủ động thu thập, nắm thông tin, tổng hợp để báo cáo và tham mưu giúp BCĐ CCTP tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các kết luận, các nhiệm vụ của BCĐ CCTP tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy cơ quan Thường trực BCĐ CCTP tỉnh còn phối hợp chuẩn bị tốt nội dung các hội nghị, các cuộc họp; kịp thời văn bản hóa các chủ trương của BCĐ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCTP trên địa bàn tỉnh. Chất lượng công tác soạn thảo và thẩm định văn bản tiếp tục được nâng lên; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo CCTP Trung ương; thực hiện nền nếp chế độ thông tin báo cáo; cập nhật kịp thời những vấn đề đột xuất, những vấn đề mới phát sinh, giúp BCĐ tỉnh chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ kịp thời và hiệu quả những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.Một số hoạt động nổi bật: kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong việc tổ chức Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp đóng góp ý kiến đối với dự thảo “Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; góp ý dự thảo Quy định của Bộ Chính trị “Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án” theo Công văn số 2952-CV/BNCTW, ngày 21/10/2022 của Ban Nội chính Trung ương; tổng hợp, phân tích các số liệu cung cấp cho các đơn vị phối hợp trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp; tham mưu hỗ trợ kinh phí trang thiết bị cơ sở vật chất hỗ trợ cho các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháptỉnh thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trên 1,5 tỷ đồng; phối hợp các cơ quan Khối Tư pháp tỉnh trong việc tham mưu Ban Chỉ đạo cho chủ trương, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bố trí quỹ đất sạch làm trụ sở cho các cơ quan tư pháp cấp huyện;xây dựng kế hoạch, chương trình trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác cải cách tư pháp với tỉnh Bình Dương và cử cán bộ tham gia Đoàn công tác học tập tại tỉnh Svay riêng- Vương quốc Campuchia về nội dung tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp.
 
Khen thưởng tại Hội Nghị sơ kết 01 năm thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án trên địa bàn tỉnh Long An
Khen thưởng tại Hội Nghị sơ kết 01 năm thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án trên địa bàn tỉnh Long An

 

 
    Thành lập Đoàn giám sát về thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và tổ chức giám sát tại 04 đơn vị, địa phương: BCĐ CCTP Thành phố Tân An, huyện Đức Hòa, Đức Huệ và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh; Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu về điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội tại huyện Thạnh Hóa và thành phố Tân An. 
Hoàng Hiệp
.