Hoà Bình: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Thứ Ba, 21/02/2023, 14:56 [GMT+7]
     Tỉnh ủy Hoà Bình vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
    Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo quán triệt, triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để toàn đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về hiến pháp, pháp luật, về Nhà nước pháp quyền XHCNVN và yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện trong giai đoạn mới, là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới hệ thống chính trị, được tiến hành đồng bộ với thực hiện dân chủ XHCN và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thượng tôn hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân; nghiên cứu hoàn thiện các quy định để phát huy tốt các hình thức dân chủ trực tiếp, bảo đảm thực hiện quyền của nhân dân tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương; công khai, minh bạch việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết và phản hồi những ý kiến, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Đưa các nội dung của hiến pháp và Nhà nước pháp quyền XHCNVN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống giáo dục; nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi hiến pháp và pháp luật. Thể chế hoá đầy đủ, kịp thời những quan điểm, chủ trương của Đảng và quy định của hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; thực hiện tốt nguyên tắc công dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm, quyền và nghĩa vụ của công dân không tách rời nhau, việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình
    Nghiên cứu, góp ý hoàn thiện hệ thống pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là các dự thảo, dự án luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị, về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; nghiên cứu phát triển giáo dục, đoà tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực về văn hoá, thông tin truyền thông, thể thao, y tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, về tư pháp, quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Tích cực, chủ động tham gia hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, bảo đảm tính khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả và có đánh giá từ thực tiễn; tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát, xử lý văn bản trái quy định của pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, kiêm quyết chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong thực thi pháp luật của các tổ chức, cá nhân. Đổi mới cơ chế thi hành pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường thi hành pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến lợi ích của người dân, hoàn thiện, bổ sung cơ chế tiếp nhận, xử lý kịp thời, hiệu quả kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp.
 
    Đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp, của Thường trực HĐND và các Ban chuyên trách theo hướng rành mạch, chủ động, trách nhiệm, chuyên sâu, nhạy bén; đổi mới phương pháp, hình thức giám sát phù hợp với thực tiễn của tỉnh, của huyện, của xã; nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Nâng cao tiêu chuẩn, cơ cấu và gắn trách nhiệm của đại biểu HĐND với đơn vị bầu cử và cử tri; đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, đảm bảo các điều kiện để đại biểu thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm theo quy định. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức giải quyết, trả lời công dân phải được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, hiệu quả.
 
    Đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đề cao tính chủ động, sáng tạo, tập trung vào quản lý điều hành, xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, kỷ luật, kỷ cương của nền hành chính nhà nước; tăng cường vai trò, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong xây dựng, quản lý chính sách chung của tỉnh. Đổi mới quản lý của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tập trung cho quản lý và phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục hành chính, rà soát cắt bỏ các thủ tục không cần thiết, không đảm bảo quy định của pháp luật gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, cản trở cạnh tranh lành mạnh. Xây dựng và áp dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, đảm bảo chất lượng, hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền khoa học, hợp lý, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tập trung phát triển toàn diện nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện cải cách chế độ công vụ, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, tiêu chẩn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao bằng sản phẩm cụ thể và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
 
    Đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính; tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện tốt chế định tố tụng tư pháp lấy xét xử là trung tâm, tranh tụng là đột phá; bảo đảm tố tụng tư pháp dân chủ, công bằng, pháp quyền, hiện đại, nghiêm minh,…Áp dụng hiệu quả thủ tục tố tụng tư pháp rút gọn; nâng cao hiệu quả cơ chế nhân dân tham gia xét xử tại toà án. Tham gia xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế khắc phục tình trạng quan hệ hành chính giữa các cấp của hệ thống toà án, đảm bảo độc lập trong xét xử và độc lập của thẩm phán, hội thẩm khi xét xử; thực hiện đầy đủ, đúng đắn quyền tư pháp của toà án, mở rộng xét xử các vi phạm hành chính, quyết định một số vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền công dân. Viện kiểm sát nhân dân thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường trách nhiệm trong kiểm sát trong hoạt động điều tra, xét xử và thi hành án. Rà soát, kiến nghị, đề xuất xây dựng và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan điều tra và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo hướng tinh, gọn, chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân đối với người bị giữ, bị bắt, tạm giữ, tạm giam. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, quản lý, giám sát người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; bảo đảm và bảo vệ tốt hơn quyền con người và quyền công dân đối với người chấp hành án; nâng cao hiệu quả phối hợp để thi hành án hành chính, án dân sự. Nâng cao chất lượng luật sư và hành nghề luật sư, bảo đảm để luật sư thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, am hiểu pháp luật, giỏi kỹ năng hành nghề và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh xã hội hoá và phát triển các lĩnh vực công chứng, hoà giải, giám định tư pháp; nâng cao vai trò, tính chuyên nghiệp và chất lượng trợ giúp pháp lý, nhất là trong hoạt động tố tụng tư pháp. 
 
    Tăng cường thực thi và kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo đảm trách nhiệm kiểm soát quyền lực bên trong mỗi cơ quan, đơn vị và giữa các cơ quan nhà nước, giữa các cấp chính quyền; kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch trong các cơ quan, đơn vị; đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, quyền kiến nghị, phản ánh và các quyền của công dân theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; tăng cường thực hiện các quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Thực hiện có hiệu quả, chặt chẽ cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực để không giám tham nhũng, tiêu cực; nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng văn hoá liêm chính, tiết kiệm để không cần, không muốn tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCNVN.        
 
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
Duy Viễn
                                                                        (Ban Nội chính Tỉnh ủy Hoà Bình)
 
.