Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Chủ Nhật, 26/02/2023, 06:27 [GMT+7]
    Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
    Theo Kế hoạch, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu thực hiện với các nhiệm vụ trọng tâm: (1) Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. (2) Về xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật: Tổ chức rà soát, xác định, đề xuất thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân... (3) Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, hoàn thiện lý luận về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. (4) Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.
 
Một Hội nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Một Hội nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
    Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo quan điểm, chủ trương của Đảng; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng tự đào tạo; đổi mới cơ chế thu hút, tuyển chọn, bổ nhiệm các chức danh tư pháp trong ngành Viện kiểm sát nhân dân; xây dựng đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực công tác của ngành Viện kiểm sát nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân. Quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài chính công và tài sản công; tăng cường điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí cho hoạt động của các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp. 
 
    Tăng cường chủ động hội nhập quốc tế. Tích cực đàm phán, ký kết các Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, các thỏa thuận hợp tác quốc tế; tăng cường tính chủ động của Viện kiểm sát nhân dân trong hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm; thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân. 
 
    Cùng với đó, chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của các cơ quan, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân đối với hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo đó, quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; trong xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Viện kiểm sát nhân dân chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện nghiêm các chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận đối với công tác của ngành Viện kiểm sát nhân dân.
                                                                                                                       Hồng Vân
                                                                                                          (Ban Nội chính Trung ương)
.