Nam Định: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

Thứ Ba, 07/09/2021, 14:41 [GMT+7]
    Vừa qua, Tỉnh ủy Nam Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; ban hành Báo cáo số 83-BC/TU, ngày 22/7/2021 về sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.
 
    Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg, ngày 21/6/2021 của Thủ thướng Chính phủ; triển khai tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2017-2021 và các đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg, ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định xây dựng Chuyên mục Chính sách mới với nội dung hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp lĩnh vực lao động, bảo hiểm; giới thiệu nội dung “Phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên” tại Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên.
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định làm việc với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư và Hội Công chứng tỉnh Nam Định (tháng 7/2021)
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định làm việc với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư và Hội Công chứng tỉnh Nam Định (tháng 7/2021)
    Tiến hành thẩm định 12 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh; góp ý vào 11 dự thảo văn bản của Trung ương, của tỉnh; hướng dẫn triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BTP, ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.
 
    Các cơ quan tư pháp đã chú trọng và quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ban Cán sự Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai Quy định số 161/QĐ-VKSTC, ngày 28/4/2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về chuyển đổi vị trí công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân. Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thành quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm 01 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch. 
 
    Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham dự Hội nghị trực tuyến góp ý thông tư liên tịch điều tra, truy tố, xét xử đối với các trường hợp xâm phạm tình dục người dưới 18 tuổi; xây dựng báo cáo sơ kết án đình chỉ do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm; báo cáo khảo sát tình hình, kết quả áp dụng các biện pháp tố tụng nhằm chống tẩu tán tài sản và thu hồi tài sản do phạm tội mà có trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp đột phá và chỉ thị số 01/2021/CT-CA, ngày 05/01/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021; tăng cường hoạt động hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Từ đó giúp người dân có nhận thức đúng đắn hơn về vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết Tòa án.
 
    Nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tập trung chỉ đạo nâng cao tỷ lệ thu hồi trong những vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tín dụng, ngân hàng; tăng cường phối hợp liên ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.
 
    Tập trung hoàn thiện các chế định về bổ trợ tư pháp; thông báo danh sách các tổ chức, chức danh bổ trợ đơn vị tư pháp và góp ý quy hoạch phát triển mạng lưới đơn vị công lập gửi Bộ Tư pháp; kiểm tra hoạt động của 02 Văn phòng công chứng; hiệp y miễn nhiệm giám định viên tư pháp của Sở Y tế tỉnh; cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng bào chữa cho người được trợ giúp pháp lý tại Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các huyện, thành phố; tăng cường quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp, nhất là lĩnh vực luật sư, đấu giá tài sản.
Tuệ Minh
.