Bộ Tài nguyên và Môi trường: Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Ba, 07/09/2021, 06:34 [GMT+7]
    Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí", Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đẩy mạnh tổ chức, triển khai các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng trong các kỳ hội nghị đảng viên, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực. Đặc biệt, không những thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng mà còn cụ thể hóa các quy định về công khai, minh bạch của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng.
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với Ban Kinh tế Trung ương về kết quả thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai nhằm phòng ngừa tham nhũng
Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với Ban Kinh tế Trung ương về kết quả thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai nhằm phòng ngừa tham nhũng
    Đã chỉ đạo Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gương mẫu, trực tiếp lãnh đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, nắm tình hình, xây dựng và thực hiện các phương án kế hoạch phòng ngừa, phát hiện dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn các hành vi bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng; can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãnh phí xảy ra tại đơn vị.
 
    Tiếp tục quán triệt thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đồng thời có kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm và cam kết thực hiện nghiêm túc theo quy định Trung ương đề ra.
 
    Song song với việc quán triệt và chỉ đạo trên, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác công khai, minh bạch trong hoạt động. Theo đó, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất, nhà ở, quản lý dự án đầu tư xây dựng...; công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, chuyển ngạch, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức... Các cơ quan, đơn vị cũng chú trọng công tác xây dựng và thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các chế độ định mức, tiêu chuẩn cho phù hợp theo quy định hiện hành. Qua đó, đã nâng cao tính hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Bộ đã chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; làm cơ sở để xác định trách nhiệm người đứng đầu về tình hình, kết quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành công tác của các đơn vị và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; đồng thời, là cơ sở để xem xét, đánh giá cán bộ. Quy định cũng đưa ra các hình thức xử lý vi phạm về trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, như: phê bình công khai bằng văn bản; tạm thời đình chỉ chức vụ; không bổ nhiệm lại (nếu đến thời hạn bổ nhiệm lại); điều động, phân công công tác khác; thực hiện quy đinh về từ chức, miễn nhiệm; xem xét thực hiện tinh giản biên chế theo quy định; xem xét xử lý, kỷ luật theo quy định của Đảng, kỷ luật theo quy định của Nhà nước hoặc chịu trách nhiệm hình sự, dân sự, trách nhiệm vật chất hoặc trách nhiệm khác theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 
    Chỉ đạo, tổ chức rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc theo tinh thần cá thể hóa trách nhiệm; sửa đổi các quy định phân công, phân cấp giữa Bộ với thủ trưởng các đơn vị trong các lĩnh vực tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính, khoa học công nghệ theo hướng tăng cường phân cấp, nâng cao thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ gắn với việc tăng cường kiểm tra; qua đó xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở.
                                                                                        Hồng Hà
.