Quảng Ninh: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng

Thứ Ba, 10/08/2021, 07:27 [GMT+7]
    Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 77-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt thực hiện, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TW đến từng chi bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng.
 
    Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu đối với thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực  tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại buổi giao ban công tác công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp (tháng 4/2021)
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại buổi giao ban công tác công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp (tháng 4/2021)
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến các nội dung, giải pháp của Chỉ thị 04-CT/TW đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu đối với thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. 
 
    Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các quy định về trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; cơ chế thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội; cơ chế xử lý tài sản bị kê biên, phong toả; khắc phục những bất cập, vướng mắc trong kê biên tài sản, phong toả tài khoản, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp.
 
    Các cơ quan chức năng nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong toả tài khoản ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm toán để thu hồi triệt để, khắc phục các sai phạm về kinh tế do các cơ quan kiểm toán phát hiện.
 
    Toà án nhân dân hai cấp thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về chuyển giao bản án, tài liệu liên quan đến tài sản bị kê biên, phong toả; kịp thời đính chính, giải thích bản án và các kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền. Cơ quan thi hành án dân sự kịp thời xử lý theo quy định pháp luật tài sản đã kê biên, phong toả, tạm giữ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, đồng thời tích cực xác minh, truy tìm và xử lý tài sản trong giai đoạn thi hành án.
 
    Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong công tác thu hồi tài sản.
 
    Cơ quan thi hành án dân sự các cấp chủ động phối hợp với các tổ chức tín dụng, các cơ quan có thẩm quyền ngoài địa phương để xác minh, truy tìm và xử lý tài sản do phạm tội mà có đang ở địa phương khác. Đẩy mạnh tham gia, ký kết các quy chế tạo cơ sở phối hợp trong phòng, chống tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng với các địa phương khác. 
 
    Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự các cấp, bảo đảm đủ số lượng, vững về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự liêm, chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn hiện nay. 
 
    Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, nhất là chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, thu hồi tài sản tham nhũng; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối họp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý tài sản, đất đai và các cơ quan liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tài khoản, tài sản, đất đai theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, kịp thời áp dụng các biện pháp tạm giữ, kê biên, phong toả, xử lý tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong quá trình tố tụng và thi hành án dân sự.
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch này; đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.
 
    Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tổng họp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy), trước ngày 20/12 hằng năm. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan khối nội chính tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch.
Cù Tất Dũng
.