Gia Lai: Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực

Chủ Nhật, 19/07/2020, 06:39 [GMT+7]
    Trong 10 năm qua (2011-2020), công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Gia Lai luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền xác định là khâu đột phá trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. 
 
    Tỉnh đã rà soát, hệ thống hóa hơn 21.066 văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hơn 1.650 văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính là một trong những nội dung được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao. Từ năm 2011 đến ngày 31/5/2020, tỉnh đã tiến hành rà soát 396 thủ tục hành chính nhằm kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, thay thế, bãi bỏ. Trong giai đoạn 2011-2020, tỉnh đã ban hành 394 quyết định công bố 1.972 thủ tục hành chính, tất cả đều được cung cấp ở mức độ 2; trong đó có 325 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 150 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Các cấp tỉnh, huyện, xã đều triển khai mô hình “Một cửa”, “Một cửa điện tử liên thông”; kết quả giải quyết thủ tục hành chính hàng năm của tỉnh luôn đạt từ 89% trở lên. Đến ngày 31/5/2020, tỉnh đã thí điểm chuyển giao bộ phận tiếp nhận và trả kết quả làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 10 UBND cấp huyện và 8 UBND cấp xã sang bưu điện cùng cấp. Trong giai đoạn 2017-2019, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận 94.903 hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, tăng 41% khi tham gia đề án thí điểm.
 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 điểm cầu tỉnh Gia Lai
Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 điểm cầu tỉnh Gia Lai
    Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều biến chuyển. Tính đến ngày 20/4/2020, tỉnh đã tinh giản được 2.389 biên chế (đạt 7,6%) và 128 chỉ tiêu hợp đồng lao động (đạt 8,22%). Giai đoạn 2011-2020, Sở Nội vụ tổ chức 93 cuộc thanh tra tại 123 đơn vị, sau thanh tra đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý 100% vấn đề phát hiện”.
 
    Cải cách tài chính công đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần tăng tính minh bạch trong thực hiện ngân sách. Trong giai đoạn 2011-2020, tỉnh bố trí bổ sung hơn 6.271 tỷ đồng thực hiện các chính sách an sinh xã hội (cấp tỉnh hơn 2.903 tỷ đồng, cấp huyện hơn 3.368 tỷ đồng); hiện đại hóa hành chính cũng được chú trọng. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương và một số cơ quan nhà nước khác đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành; đã thực hiện gửi, nhận hơn 2.978 lượt trao đổi văn bản điện tử; tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử cho công việc đạt hơn 80%; tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ là 57,86%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trong 6 tháng đầu năm 2020 chiếm 98,63% trên tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trên hệ thống.
 
    Riêng năm 2019 kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh là 60,33/65 điểm, giảm 4,67 điểm, đạt tỷ lệ 92,82%; kết quả thẩm định, chấm điểm của Bộ Nội vụ là 80,58/100 điểm (cao hơn năm 2018 là 6,02 điểm), xếp vị trí 41/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 9 bậc so với năm 2018). Theo kết quả công bố, chỉ số SIPAS năm 2019 của tỉnh Gia Lai đạt 84,45%, cao hơn năm 2018 là 10,24%, xếp vị trí 38/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 18 bậc so với năm 2018 (năm 2018 là 74,21%, xếp vị trí 56/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
                                                                               Thùy Linh
.