Bắc Ninh: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

Thứ Ba, 14/07/2020, 13:58 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành 56 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chỉ đạo triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 
 
    Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 ; Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 79-KL/TW về đề án đổi mới tổ chức hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra; Nghị quyết số 37/2012/QH XIII về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Nghị quyết số 63/2013/QH XIII về tăng cường các biện pháp trong phòng chống tội phạm… nhằm “xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc”.
 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp hôn nhân và gia đình” theo tinh thần cải cách tư pháp (tháng 01/2020)
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp hôn nhân và gia đình” theo tinh thần cải cách tư pháp (tháng 01/2020)
    Công tác theo dõi thi hành pháp luật được tăng cường; tiếp tục triển khai thực hiện phần mềm hộ tịch; kết nối liên thông dữ liệu khai sinh và cấp thẻ báo hiểm y tế; chạy thử phần mềm tự động hóa công tác xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp; tăng cường công tác công tác quản lý nhà nước về công chứng, luật sư; duy trì hiệu quả các hình thức trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh ban hành kế hoạch liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020, kế hoạch đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2020.
 
    Công an các đơn vị, địa phương chủ đọng phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong nhân dân; thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình phong trào, tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; công tác đấu tranh, trấn áp các loạt tội phạm được triển khai quyết liệt.
 
    Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 1983/KH-VKS về công tác kiểm sát năm 2020; trong đó, tiếp tục triển khai các biện pháp thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về tăng cường trách nhiệm công tố trọng hoạt động điều tra, gắn công tố và kiểm sát hoạt động xét xử; đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác kiểm tra đột xuất việc thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử; chủ động yêu cầu Cơ quan điều tra xác minh làm rõ các thông tin về tội phạm; xác định việc nâng cao chất lượng tranh tụng là nhiệm vụ trọng tâm đột phá, tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả tranh tụng tại phiên tòa.
 
    Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị; trong đó, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng tranh trụng tại phiên tòa; coi trọng công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết án hành chính, dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình; tiếp tục chỉ đạo tòa án nhân dân hai cấp tăng cường hoạt dộng tranh tụng công khai tại phiên tòa đảm bảo tính dân chủ, khách quan trong quyết định của Tòa án; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chứng ngành Tòa án được quan tâm.
 
    Các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Cù Tất Dũng
.