Bắc Giang: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Bảy, 18/07/2020, 06:29 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Các địa phương, đơn vị đã tập trung triển khai công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng tại các cuộc họp, hội nghị của các cơ quan, đơn vị và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng... Các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục tăng cường các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Chỉ đạo ban hành Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh; công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh; công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2020; hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đến các đơn vị, địa phương.
 
Bắc Giang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa
Bắc Giang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa "tham nhũng vặt”
    Tinh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách, sử dụng tài sản công, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự minh bạch trong hoạt động thu, chi tài chính, chế độ, chính sách cho người lao động, góp phần ngăn ngừa tham nhũng; chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện tiết kiệm thêm 10% ngân sách chi thường xuyên 09 tháng cuối năm 2020 để dành ngân sách cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
 
    Chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 20/01/2020 tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020, giải pháp cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Bắc Giang năm 2019, phối hợp với các cơ quan, địa phương thu thập và gắn tài liệu kiểm chứng trên phần mềm do Bộ Nội vụ triển khai; ban hành Quyết định công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện năm 2019; hoàn thành việc sắp xếp, sát nhập 40 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 19 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm 21 đơn vị hành chính cấp xã.
 
    Chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2020 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ; chỉ đạo Sở Nội vụ thành lập các tổ chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh; đã kiểm tra trực tiếp tại 03 đơn vị trực thuộc sở, ngành tỉnh, 06 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, 34 UBND xã, phường, thị trấn. Qua đó, đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời gian làm việc đúng quy định. Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập Tổ tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 98 cán bộ, công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng. 
 
    Thực hiện các văn bản, quyết định của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà, nhận quà tặng, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT UBND ngày 30/12/2019 và Công văn số 197/UBND-NC ngày 16/01/2020 để triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thanh tra Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh. Qua tổng hợp báo cáo, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm việc sử dụng ngân sách để làm quà tặng hoặc nhận quà trái quy định.
                                                                                             Lê Hiếu
.