Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang: Tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Ba, 14/07/2020, 16:48 [GMT+7]
    Sáu tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang đã tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, điển hình là:
 
   Tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020; tham mưu tổng kết Nghị quyết số 109-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Nghị quyết số 148-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2015-2020; tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh từ 2013 đến nay; sơ kết Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; sơ kết Chỉ thị 27-CT ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các báo cáo định kỳ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân để báo cáo Trung ương theo quy định… 
 
    Tham mưu xây dựng và ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/04/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, thực hiện việc rà soát các cuộc kiểm tra, thanh tra kinh tế - xã hội quý I và quý II/2020; đôn đốc các đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra năm 2020 theo Quy định số 397-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
    Tổ chức giao ban định kỳ quý I và quý I/2020 với các cơ quan tố tụng của tỉnh và Thanh tra tỉnh để nghe tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, qua đó, yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý và diện giao Ban Nội chính Tinh ủy theo dõi, đôn đốc; yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết án tham nhũng tại cấp huyện. Qua giao ban đã thống nhất đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao thêm 03 vụ án "Lạm quyền trong thi hành công vụ" cho Ban Nội chính Tinh ủy theo dõi, đôn đốc.
 
    Phối hợp với Ban Tổ chức Tinh ủy nhận xét, đánh giá 10 lượt cán bộ, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đánh giá, nhận xét, xếp loại theo phân cấp, thẩm định phương án nhân sự đại hội đảng bộ các huyện, thành phố.
 
    Tiếp 34 công dân; tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp nhận và xử lý 493 đơn, thư các loại, trực tiếp nhận và xử lý 49 đơn các loại; tổ chức xác minh nắm tình hình nội dung 07 đơn của công dân theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy.
                                                                                     Thanh Loan
.