Thái Nguyên: Công tác cải cách tư pháp được quan tâm

Thứ Ba, 23/06/2020, 06:26 [GMT+7]
    Trong tháng 6/2020, các cơ quan tư pháp tỉnh Thái Nguyên tích cực tham gia ý kiến xây dựng văn bản pháp luật về lĩnh vực tư pháp, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành như: dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; hướng dẫn thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị, dự thảo Quy định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; dự thảo hồ sơ Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và tại các cơ quan tư pháp địa phương; Dự thảo ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định bãi bỏ Quyết định 26-2011/QĐ-UBND ngày 15/5/2011 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng đề án quy hoạch xây dựng và vùng du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc đến năm 2020 tầm nhìn 2030; dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý khai thác vận hành và sử dụng dịch vụ công tỉnh Thái Nguyên.
 
Đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp thường xuyên được quan tâm nâng cao về chất lượng
Đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp thường xuyên được quan tâm nâng cao về chất lượng
    Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp và triển khai đến Công an các đơn vị địa phương để tổ chức thực hiện; tham gia ý kiến 04 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; ban hành kế hoạch tổng kết 15 năm thi hành Luật An ninh quốc gia; Kế hoạch tổng kết 13 năm thi hành Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng về quốc gia.
 
    Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thành lập Đoàn khảo sát xây dựng chuyên đề "Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết nhóm tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em" và thực hiện khảo sát, lấy số liệu tại 09 đơn vị viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Cục Thi hành án dân sự tỉnh triển khai thí điểm hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên.
 
    Đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp thường xuyên được quan tâm kiện toàn về số lượng, nâng cao về chất lượng; công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ quản lý và chức danh tư pháp bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của ngành và địa phương.
 
    Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát thường xuyên theo luật định đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính.
                                                                                      Hồng Minh
.