Thanh tra Chính phủ: Triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính

Thứ Sáu, 10/07/2020, 15:32 [GMT+7]
 
    Từ năm 2011-2020, công tác cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ đã được triển khai đồng bộ, các nội dung và mục tiêu đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính 2011-2020 về cơ bản đã hoàn thành tiến độ và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 
    Thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Công tác cải cách hành chính luôn được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ quan tâm, tập trung chỉ đạo thống nhất, triển khai đồng bộ, bám sát chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ; phổ biến, quán triệt, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra tiến độ và chất lượng thực hiện các công việc; nắm bắt và có ý kiến cụ thể đối với từng hoạt động cải cách hành chính của cơ quan, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
 
Một cuộc họp của Thanh tra Chính phủ
Một cuộc họp của Thanh tra Chính phủ
    Hằng năm, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Trên cơ sở đó, xây dựng báo cáo tổng hợp về công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định; đã rà soát được 408 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, kiến nghị sửa đổi bổ sung thay thế 15 văn bản quy phạm pháp luật.
 
    Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật. Hàng năm, Thanh tra Chính phủ đều tổ chức các Hội nghị quán triệt các văn bản pháp luật mới do Thanh tra Chính phủ chủ trì xây dựng hoặc các văn bản có nội dung liên quan đến hoạt động của ngành Thanh tra nhằm kịp thời trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan…
 
    Qua đó, công tác thủ tục hành chính, nhất là thủ tục trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có bước hoàn thiện, theo hướng công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Thanh tra đều đã được công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan Thanh tra Chính phủ và Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
 
    Tổ chức bộ máy hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; tinh giản bộ máy, bớt trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính của cơ quan được nâng cao, tính thống nhất, công khai, minh bạch đã được cải thiện.
Hương Giang
.