Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Một số kết quả công tác tháng 8-2019

Thứ Hai, 09/09/2019, 16:48 [GMT+7]
    Trong tháng 8-2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, phù hợp với tình hình địa phương; tham mưu chỉ đạo tiếp tục sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, cụ thể: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác đảm bảo an ninh khu vực biên giới; đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 09-5-2016 của Tỉnh ủy “về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh”; kết quả 08 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07-6-2011 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tình hình thực hiện các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân.
 
    Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 09-8-2019 về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 20-8-2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 255-KH/TU ngày 20-8-2019 về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
    Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019; ban hành văn bản đề nghị Ban Nội chính Trung ương phối hợp tổ chức tập huấn công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019; 
 
    Ban hành Kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội, thực hiện các kết luận của thanh tra Chính phủ, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018. 
 
    Tiếp tục đôn đốc thực hiện kế hoạch tiến độ Đề án số 18-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 18-ĐA/TU giai đoạn 2016-2020, phương hướng nhiệm vụ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc các tổ chức, đơn vị thực hiện các thông báo, kết luận, văn bản chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. 
 
    Tiếp tục tham mưu tổ chức  cuộc kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Sa Pa đối với việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; việc lãnh đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ; tổ chức  cuộc kiểm tra công tác lãnh đạo thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đối với Huyện ủy Bảo Yên theo Quyết định số 185-QĐ/BNCTU ngày 15-7-2019 của Ban nội chính Tỉnh ủy.
 
                                                  Nguyễn Thêu
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
 
.