Bạc Liêu: Một số kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn

Thứ Năm, 13/06/2024, 06:53 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức 32 cuộc thanh tra tại 54 địa phương, đơn vị (trong đó có 20/51 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 12 cuộc thanh tra đột xuất); kết thúc 27 cuộc, ban hành kết luận 15 cuộc.
 
    Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực: Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý, sử dụng các khoản thu đầu năm học; thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; công tác đấu giá quyền sử dụng đất; thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm hơn 1,9 tỷ đồng và 319.960,9m2 đất, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 1.805 triệu đồng; kiến nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 1.345,5m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh 108,3 triệu đồng và 318.615,4m2 đất; đã thu hồi (tạm giữ chờ xử lý) 514/1.805 triệu đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật 9 tổ chức và 28 cá nhân; chuyển 4 vụ việc sang cơ quan điều tra.
 
Ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu tổ chức 32 cuộc thanh tra tại 54 địa phương, đơn vị
Ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu tổ chức 32 cuộc thanh tra tại 54 địa phương, đơn vị
    Thanh tra các Sở đã tổ chức 124 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 248 tổ chức, cá nhân; phát hiện 39 tổ chức, cá nhân vi phạm; ban hành 39 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 517 triệu đồng. 
 
    Bên cạnh đó, Ngành Thanh tra tích cực theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, quyết định thu hồi ban hành từ năm 2023 trở về trước với 24 kết luận, đã thu hồi được 546/9.888 triệu đồng.
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Thanh tra tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại; văn bản triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; tổng hợp báo cáo Chỉ thị 35 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chỉ thị 27 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Quy định 11 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ 11 vụ tồn đọng, phức tạp trên địa bàn tỉnh.
 
    Theo đó, các cơ quan hành chính đã tiếp 902 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp định kỳ và đột xuất 17 đợt với 85 lượt công dân; Thủ trưởng các cơ quan hành chính tiếp 54 lượt, còn lại các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố tiếp 763 lượt công dân. Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận và xử lý 687 đơn (143 đơn khiếu nại, 42 đơn tố cáo, 502 đơn yêu cầu, kiến nghị, phản ánh); thụ lý 45 đơn thuộc thẩm quyền (37 đơn khiếu nại, 8 đơn tố cáo). Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan hành chính giải quyết được 25/45 đơn (22/37 đơn khiếu nại, 3/8 đơn tố cáo), trong đó, qua đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích có 9 vụ việc đương sự rút đơn chấm dứt khiếu nại. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh còn tham mưu kiểm tra, rà soát và đề xuất hướng xử lý 4 vụ phúc tạp, kéo dài.
                                                                               Mạnh Hùng
.