Phiên họp thứ 8 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam

Thứ Tư, 12/06/2024, 14:33 [GMT+7]
    Ngày 12/6/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam tổ chức Phiên họp thứ 8 để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì Phiên họp.
 
    Theo báo cáo tại Phiên họp, 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai thực hiện nghiêm các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại các Phiên họp, Cuộc họp; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực do Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Các đồng chí Thường trực và Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh chủ động, tích cực tham mưu, triển khai kịp thời các hoạt động của Ban Chỉ đạo; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các Cuộc họp, Phiên họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; kịp thời tham mưu ban hành Kết luận, các văn bản sau các Cuộc họp, Phiên họp và theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tiếp nhận, xử lý, chuyển cơ quan chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên bảo đảm đúng quy định; chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương; tham mưu, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất...
 
    Các cơ quan chức năng của tỉnh kịp thời phối hợp tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc theo quy định, các vụ án, vụ việc kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, chỉ ra một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục trong xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; trong thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; trong giám định, định giá tài sản...
 
    Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị Thành viên Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các kết luận tại các Cuộc họp Thường trực, các Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương. Tham mưu, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Trung ương và Chương trình công tác của Tỉnh ủy năm 2024; tham mưu tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 
 
    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là tăng cường giáo dục, xây dựng văn hóa tiết kiệm, văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện hiệu quả các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn… Triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nội dung, giá trị cốt lõi tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương. 
 
    Các cơ quan chức năng trong tỉnh cần nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra để phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; kiên quyết chấn chỉnh, kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
 
    Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Chỉ đạo rà soát, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.
 
    Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, đặc biệt là những khiếu nại, tố cáo kéo dài, liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Chủ động nắm bắt tình hình để chỉ đạo, tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phát sinh, nổi cộm, nhất là liên quan đến lĩnh vực đất đai.
 
    Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; nhất là, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo xử lý; các vụ án theo kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương. 
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, tiêu cực, kinh tế theo Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư; nhất là, thực hiện áp dụng có hiệu quả các biện pháp bảo đảm ngăn chặn, phong tỏa, thu giữ, kê biên… tài sản để thi hành án thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. 
 
    Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết đối với người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 
                                                     Mỹ Ngọc
(Ban Nội chính Trung ương)
.