Sóc Trăng: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Thứ Ba, 08/08/2023, 15:30 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Phiên họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
 
    Tại Phiên họp, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã báo cáo tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo đã dần đi vào nền nếp, công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo có nhiều chuyển biến rõ rệt, với nhiều kết quả nổi bật, tạo được sự nhất quán, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; việc phát hiện sai phạm của cán bộ, đảng viên trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được kịp thời và xử lý nghiêm, phù hợp với tính chất, mức độ theo đúng quy định; Ban Chỉ đạo đã có nhiều kết luận, văn bản chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, tạo sự chuyển biến tích cực đến công tác này, góp phần đẩy nhanh tiến độ, kết quả giải quyết vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
 
Quan cảnh Phiên họp
Quan cảnh Phiên họp
    Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; cụ thể hóa và triển khai đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và của Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Tham mưu ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động phối hợp, cung cấp, thông tin kịp thời, công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Ban Chỉ đạo đã tổ chức 3 Phiên họp và 2 Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, tại các Phiên họp và Cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã cho chủ trương, định hướng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời cho ý kiến, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; quyết định đưa 12 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; kết quả, đã lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết xong và đưa ra khỏi diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo 03 vụ, trong đó có 03 đảng viên bị xử lý trách nhiệm hình sự và còn 09 vụ đang tiếp tục theo dõi, chỉ đạo. 
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cụ thể: 6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra đã triển khai 10 cuộc thanh tra liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua thanh tra phát hiện sai phạm trên 616,8 triệu đồng, thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước trên 144 triệu đồng và kiểm điểm rút kinh nghiệm 05 tập thể, 04 cá nhân có vi phạm. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 28 đảng viên; trong đó, khai trừ ra khỏi Đảng 05 đảng viên do có vi phạm về tham nhũng, tiêu cực; Cơ quan điều tra đã khởi tố 1 đảng viên. Các cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý và giải quyết 24 đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực theo quy định.
 
    Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 02-QĐ/BCĐ, ngày 24/7/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra về công tác PCTN, TC tại các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; theo đó, quyết định thành lập 13 Đoàn Kiểm tra do các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng Đoàn kiểm tra.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Tiến độ giải quyết một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo còn chậm, nguyên nhân chủ yếu do vụ án, vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài; nhận thức pháp luật của các cơ quan chức năng trong giải quyết vụ án, vụ việc đôi lúc còn khác nhau. Một vài trường hợp giám định, định giá chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, từ đó làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết một số vụ án, vụ việc.
 
    Tại Phiên họp, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất với các nội dung của báo cáo; các cơ quan chức năng báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, thống nhất cho ý kiến một số nội dung cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và thường xuyên báo cáo kết quả, tiến độ cho Ban Chỉ đạo.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Lâm Văn Mẫn ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp Ban Chỉ đạo; nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực.
 
    Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Kịp thời cho chủ trương, định hướng xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện tham nhũng, tiêu cực; trong đó, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Tập trung triển khai tổ chức thực hiện các Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 nghiêm túc, bảo đảm thực chất, hiệu quả, bài bản và đạt mục đích, yêu cầu đề ra.
 
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra; tăng cường việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực qua công tác thanh tra, kiểm tra; kiên quyết thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát được phát hiện qua thanh tra; chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc việc phát hiện, xử lý sai phạm ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.
Bùi Phú Lâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng)
.