Hà Nội: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản

Thứ Ba, 04/04/2023, 06:26 [GMT+7]
    Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 146-KH/TU về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TƯ, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TƯ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”.
 
    Kế hoạch nhằm đánh giá tình hình, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vương mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản" và Kế hoạch số 115-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 33; từ đó kiến nghị, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong thời gian tới.
 
Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) Thành phố Hà Nội
Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) Thành phố Hà Nội
    Theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu việc tổng kết cần bám sát các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị số 33, Kế hoạch 115 và các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; tiến hành nghiêm túc, thiết thực; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.
 
    Giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, các ban Đảng Thành ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các sở, ban, ngành thành phố căn cứ vào mục đích, yêu cầu và nội dung Kế hoạch này, theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng Báo cáo tổng kết gửi về Thành ủy. Các quận, huyện, thị ủy căn cứ mục đích, yêu cầu và nội dung Kế hoạch để tổ chức tổng kết với hình thức phù hợp, xây dựng báo cáo của đơn vị mình gửi về Thành ủy. 
 
    Giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi, đôn đốc việc tổ chức tổng kết bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra; tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết của Thành ủy.
                                                                                              Hải Hà
.