Cần Thơ: Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính

Thứ Năm, 30/03/2023, 07:04 [GMT+7]
    Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2023-2030 nhằm triển khai thực hiện theo mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022-2030” của Bộ Nội vụ.
 
Cần Thơ tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính
Cần Thơ tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính
    Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu bám sát, lồng ghép các nội dung của Đề án trong kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trên các lĩnh vực cải cách hành chính của thành phố hằng năm và đảm bảo phát huy hiệu quả mang tính lâu dài. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch này phải gắn chặt với kế hoạch bố trí, sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác, đảm bảo phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức và vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị; tránh tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vừa hoàn thành xong việc đào tạo, bồi dưỡng lại được bố trí công tác chuyên môn khác gây lãng phí nguồn lực, ngân sách. Đề cao ý thức tự học, tự trau dồi kiến thức qua hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cải cách hành chính gắn với nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ trong quá trình chuyển đổi số của thành phố.
 
    Kế hoạch nhằm mục tiêu tiếp tục tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách thực hiện công tác cải cách hành chính thông qua tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện cải cách hành chính nhà nước; đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp, mang đến sự hài lòng cho người dân và tổ chức góp phần xây dựng chính quyền hành động, chính quyền thân thiện với nhân dân.
 
    Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu: Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục bố trí, sắp xếp đủ số lượng cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, phù hợp với cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Từng bước hình thành đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ổn định, có tính chuyên nghiệp cao trong tham mưu, tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.
                                                                           Nguyễn Hiên
.