Đồng Tháp: Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 06/04/2023, 06:30 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Chương trình số 02-Ctr/BCĐ về công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo nhằm mục đích nâng cao công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại tỉnh Đồng Tháp
Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại tỉnh Đồng Tháp
    Theo Kế hoạch, Ban Chỉ đạo đề ra nhiệm vụ: (1) Chỉ đạo việc cụ thể hóa, triển khai, quán triệt thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là, các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025”. (2) Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao ý thức, gương mẫu chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phát huy vai trò, trách nhiệm của báo chí, cơ quan truyền thông trong phản ánh kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (3) Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ; kiểm tra, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; rà soát, xem xét cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật theo đúng chủ trương, quy định. (4) Chỉ đạo tăng cường công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kịp thời kiến nghị xem xét trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính đối với các hành vi sai phạm liên quan kinh tế, tham nhũng, tiêu cực. (5) Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và dư luận xã hội quan tâm: Hoạt động quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công; hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước; việc quản lý, cho thuê đất, sử dụng đất. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước còn tồn đọng; kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2023. (6) Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực mới phát sinh và giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc còn tồn đọng. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; thu hồi tài sản tham nhũng trong khu vực nhà nước đạt ít nhất 50%. (7) Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện các dịch vụ công, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Tỉnh. (8) Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật còn vướng mắc, bất cập liên quan các lĩnh vực về đất đai, giám định, định giá tài sản. (9) Chỉ đạo tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. (10) Chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp; nhất là, việc thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, việc phát hiện, đề xuất, kiến nghị xử lý các vụ án, vụ việc, các vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. (11) Chỉ đạo tăng cường giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức thành viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên và công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; việc phát hiện, đề xuất, kiến nghị xử lý các vụ án, vụ việc, các vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.
 
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh giao Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm tham mưu Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Tỉnh triển khai thực hiện và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.
                                                                                   Hạnh Nguyên
.