Bình Định: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023

Thứ Tư, 05/04/2023, 07:17 [GMT+7]
    Trong quý I/2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy. Các nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai thực hiện đúng theo Chương trình công tác đề ra.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành một số văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 theo  quy định của pháp luật; chỉ đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022 theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Thủ trưởng các cấp, các ngành, đơn vị đã ban hành 56 văn bản để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 
Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quý I/2023 tại điểm cầu tỉnh Bình Định
Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quý I/2023 tại điểm cầu tỉnh Bình Định
    Một số ngành, địa phương đã tổ chức 08 lớp/hội nghị để phổ biến quán triệt, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho 596 lượt cán bộ và người dân.  Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh trong năm học 2022-2023.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện thường xuyên, nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 
 
    Cũng trong quý I, Ủy ban nhân dân tỉnh đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới 27 văn bản quy phạm pháp luật có quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn để làm cơ sở triển khai thực hiện, qua đó góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo công khai kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh trên cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định; chỉ đạo thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và kê khai bổ sung năm 2022 theo quy định; ban hành Văn bản số 982/UBND-NC ngày 28/02/2023 chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; ban hành và chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của Ủy Ban nhân dân tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Nhà nước các cấp.
 
    Cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh đã thụ lý điều tra 04 vụ/10 bị can. Trong đó, kỳ trước chuyển sang 04 vụ/10 bị can; đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 01 vụ/03 bị can, đang  điều tra 03 vụ/07 bị can. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã truy tố 01 vụ/03 bị can về tội tham nhũng.
 
    Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 13/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu người đứng đầu các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng ban hành theo thẩm quyền các quy chế, quy định để triển khai các nội dung phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ, trọng tâm là ban hành và tổ chức thực  hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức phù hợp với đặc thù trong tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức mình; xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh; cơ chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ...
                                                                                          Mạnh Hùng
.