Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 13/04/2023, 15:36 [GMT+7]
    Sau khi Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ban Bí thư ban hành Quy định số 67-QĐ/TW, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy đã khẩn trương quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của địa phương. Đến tháng 08/2022, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.
 
Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý I/2023 ngành Nội chính Đảng và ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố điểm cầu tỉnh Nghệ An
Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý I/2023 ngành Nội chính Đảng và ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố điểm cầu tỉnh Nghệ An
    Để tạo sự thống nhất về nhận thức, quyết tâm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương và các kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, nhất là phát biểu Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 (ngày 30/6/2022); Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cưc, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương… 
 
    Nhiều Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy ban hành các văn bản để cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, như: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ; chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; kế hoạch tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Một số Ban Chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị để quán triệt, phổ biến các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng và công tác cán bộ; chỉ đạo tổ chức giải báo chí, các chương trình truyền hình về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                                   Văn Dũng
.