Thanh Hóa: Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Thứ Sáu, 14/04/2023, 07:23 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chương trình số 02-Ctr/BCĐ công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo.
 
    Theo Kế hoạch, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2012-2022); các kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản liên quan về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa
Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa
    Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên trì giáo dục liêm chính, xây dựng văn hoá tiết kiệm, chống lãng phí, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; rà soát cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phục vụ nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị; kê khai, công khai tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
 
    Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, có nhiều đơn, thư phản ánh; chú trọng thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp, các ngành, giải quyết tố cáo tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Chỉ đạo đẩy mạnh, tạo chuyển biến hơn nữa trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở các sở, ngành, địa phương; phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
    Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm các sai phạm trong công tác giám định, định giá tài sản và thu hồi tài sản trong các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.
 
    Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc giám sát cán bộ, công chức và các cơ quan tổ chức, đơn vị để phát hiện, đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội để phát huy sức mạnh của nhân dân, dư luận xã hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước; lợi dụng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ.
 
    Ban Chỉ đạo yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ Quy định số 67-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ các Thành viên của Ban Chỉ đạo và Chương trình công tác này; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của cá nhân để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý, phụ trách. 
                                                                                 Lê Phượng
.