Một số kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Trà Vinh

Thứ Sáu, 07/04/2023, 17:27 [GMT+7]
    Thực hiện Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Trà Vinh được thành lập tháng 6/2022 và đi vào hoạt động đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác theo Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư.
 
    Theo đó, Ban Chỉ đạo đã xây dựng quy chế làm việc; quyết định phân công nhiệm vụ từng thành viên; chương trình công tác năm 2022, năm 2023 và chương trình kiểm tra năm 2023 của Ban Chỉ đạo. Đồng thời từng thành viên Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao triển khai đến tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi chỉ đạo. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện chế độ làm việc theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và theo Quy định số 67-QĐ/TW của Ban Bí thư. Tổ chức 03 phiên họp, 04 cuộc họp theo Quy chế làm việc, cho ý kiến một số nội dung quan trọng của Ban Chỉ đạo. Sau phiên họp, cuộc họp ban hành thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo để chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.
 
Một Cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Trà Vinh
Một Cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Trà Vinh
    Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, các Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là triển khai trực tuyến Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về một số nội dung công tác phòng, chống tiêu cực tại 117 điểm cầu từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, có 2.753 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh tham dự. Thành lập số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo để tiếp nhận thông tin, phản ánh vụ việc, hành vi có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
 
    Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc như mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện Quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; công tác phát hiện, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực,… Qua kiểm tra các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 13 tổ chức đảng và 134 đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 40 đảng viên vi phạm; kiểm tra công tác quản lý thu, chi ngân sách đối với 13 tổ chức đảng và đề nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền trên 177 triệu đồng.
 
    Ban Chỉ đạo tỉnh đã theo dõi, chỉ đạo vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á. Kết quả tiến độ thực hiện đến nay đã củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can.
                                                                                      Nguyễn Hiên
.