Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh: Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Thứ Hai, 20/02/2023, 06:36 [GMT+7]
    Năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tăng cường vai trò, trách nhiệm trong tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; đã bám sát các chương trình, kế hoạch, các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương để tham mưu tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình của tỉnh. Các nội dung đăng ký trong chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến nay cơ bản đã hoàn thành, đạt kết quả tốt.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
    Ban đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt như việc tham mưu các nội dung liên quan đến thành lập và đi vào hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 432-QĐ/TU ngày 24/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh. Ngay sau khi được thành lập, với chức trách, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo; đồng thời tham mưu Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, cử phòng chuyên môn và cán bộ của cơ quan thành viên tham gia làm đầu mối, giúp việc thành viên Ban Chỉ đạo.
 
    Từ tháng 6/2022 đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu chuẩn bị các nội dung phục vụ 02 cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo, 02 phiên họp của Ban Chỉ đạo; sau các phiên họp, cuộc họp đã tham mưu ban hành thông báo kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo.
 
    Chủ động ban hành 07 công văn, 02 báo cáo liên quan đến việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực dư luận xã hội quan tâm. Tham mưu Ban Chỉ đạo đưa 01 vụ việc, 03 vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo xử lý của Ban Chỉ đạo, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc 06 vụ việc, 06 vụ án; cùng với đó, đã tham mưu Ban Chỉ đạo giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp với cấp ủy các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh; các huyện ủy, thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong việc định giá, giám định thiệt hại, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến một số vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, đất đai…; tổng hợp các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết hậu quả của các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đất đai (thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; xử lý đất giao, bán trái thẩm quyền…), qua đó tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết triệt để hậu quả của các vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và người dân.
                                                                                    Văn Dũng
.