Xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định về tài nguyên, đất đai và nhà ở

Thứ Bảy, 14/01/2023, 06:39 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết những trường hợp vi phạm quy định về tài nguyên, đất đai và nhà ở ở mức độ nào thì bị xử lý kỷ luật?
 
    Trả lời: Những nội dung này được nêu rõ tại Điều 22 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị như sau:
 
    Vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: Ban hành nghị quyết, chỉ thị, quy định về tài nguyên, đất đai và nhà ở trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện không đúng quy định trong lĩnh vực tài nguyên, đất đai và nhà ở hoặc chỉ đạo cưỡng chế, thu hồi đất, nhà ở trái quy định. Không chỉ đạo xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, đất đai và nhà ở, các công trình kiến trúc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, người sử dụng và của Nhà nước.
 
Kỳ thứ 16, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật, đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ (ảnh minh họa)
Kỳ thứ 16, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật, đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ (ảnh minh họa)
    Vi phạm lần đầu những trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, khi: Cho chủ trương cấp phép khai thác tài nguyên, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia. Cho chủ trương hoặc chỉ đạo việc lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp phép khai thác tài nguyên trái quy định hoặc hủy hoại tài nguyên đất. Cho chủ trương, chỉ đạo cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định; quyết định đầu tư, khai thác tài nguyên trái quy định. Có chủ trương cho thuê đất, cho mượn quyền sử dụng đất, đem quyền sử dụng đất được giao để liên doanh, liên kết trái quy định.
 
    Kỷ luật bằng hình thức giải tán trong trường hợp có chủ trương, hành động chống lại chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên, đất đai và nhà ở gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Thanh An
.