Thành phố Hà Nội tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn

Thứ Năm, 16/02/2023, 07:04 [GMT+7]
    Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy "về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính". Trong thời gian qua,  được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính (THADS, HC) đã có sự chuyển biến nhất định, một số vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm được giải quyết dứt điểm... Ban Chỉ đạo THADS hai cấp thành phố thường xuyên được kiện toàn, từng bước hoạt động hiệu quả; trình độ, năng lực của chấp hành viên, công chức thi hành án được nâng cao; việc phối hợp giữa cơ quan THADS với các cơ quan liên quan được chú trọng. Qua đó, góp phần đảm bảo kỷ cương, pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. 
 
    Tuy nhiên, công tác THADS, HC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế còn thấp; số vụ việc, tiền tồn đọng còn cao; nhiều vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, đặc biệt là những vụ việc cần tổ chức cưỡng chế, một số bản án hành chính chậm được thi hành hoặc thi hành không triệt để. 
 
Hội nghị tổng kết công tác THADS, theo dõi THAHC; hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS thành phố Hà Nội năm 2022
Hội nghị tổng kết công tác THADS, theo dõi THAHC; hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS thành phố Hà Nội năm 2022
    Để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả công tác THADS, thi hành án hành chính (THAHC), đặc biệt là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tích cực góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS,HC trên địa bàn thành phố Hà Nội (Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 13/02/2023 thay thế Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 05/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy). Yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành từ thành phố đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 
 
    1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác THADS, THAHC; quán triệt triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp nói chung, công tác THADS, THAHC nói riêng. 
 
    2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát hoạt động THADS, HC, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan; giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác THADS, THAHC; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. 
 
    3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác THADS, THAHC; thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo THADS thành phố và quận, huyện, thị xã; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, tham nhũng, những vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về THADS, HC của đảng viên, cán bộ và Nhân dân. 
 
    4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố phát huy tốt vai trò giám sát công tác THADS, HC; tăng cường giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; có giải pháp phát huy hiệu quả vai trò giám sát của Nhân dân, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về THADS. 
 
    5. Đảng ủy Công an, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân thành phố chỉ đạo nâng cao trách nhiệm trong việc phát hiện, điều tra, kiểm sát, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; quyết liệt áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, thiếu sót của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên, phong tỏa, đấu giá tài sản thi hành án trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng. 
 
    6. Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng cơ quan THADS hai cấp thành phố trong sạch, vững mạnh. Chủ động tham mưu công tác quản lý nhà nước về THADS, HC trên địa bàn thành phố. Đổi mới, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra các lĩnh vực, các địa bàn, nhất là đối với công tác xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản, việc tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước, nhất là các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kịp thời phát hiện, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm sau thanh tra, kiểm tra. 
 
    7. Các quận, huyện, thị ủy xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS, HC tại địa phương, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm. 
Phạm Thị Hồng Vân
.