Quảng Bình: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải gương mẫu, liêm khiết; quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 15/02/2023, 09:21 [GMT+7]
    Đó là một trong tám nội dung nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023 tại Kế hoạch số 127/KH-UBND, ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình nhằm đạt mục tiêu đề ra trong năm, cụ thể: Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về PCTN nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác PCTN của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác PCTN, tiêu cực.
 
    Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh xác định vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị là yếu tố tiên quyết. Do đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, liêm khiết; quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chi đạo công tác PCTN. Tăng cường thực hiện các biện pháp PCTN, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của pháp luật. Thực hiện chặt chẽ công tác phối hợp nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, của người đứng đầu và của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong PCTN. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng ở cơ quan, đơn vị mình. Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về PCTN, gắn với với việc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về PCTN, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
    Cũng theo Kế hoạch, thực hiện quy định của Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; Nghị định số 130/2019/NĐ-CP; của Ban Chỉ đạo PCTN, TC hai cấp; của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, bên cạnh việc quyết liệt thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương; việc thực hiện công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước đóng trên địa bàn được chú trọng. Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước phải thực hiện công tác tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức mình; có trách nhiệm phản ánh, tố cáo, báo cáo khi phát hiện hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo quy định; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị…
Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.