Đồng Tháp: Chấn chỉnh những hạn chế đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Chủ Nhật, 19/02/2023, 07:13 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Công văn chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng phát sinh tại địa phương, đơn vị đảm bảo đạt yêu cầu về nội dung và thời gian.
 
Điểm cầu tỉnh Đồng Tháp dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022
Điểm cầu tỉnh Đồng Tháp dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022
    Đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kịp thời phát hiện, xử lý và báo cáo các trường hợp vi phạm. Nâng cao việc phát hiện hành vi tham nhũng qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản ánh, tố cáo, điều tra, truy tố, xét xử và thu hồi tài sản tham nhũng bằng biện pháp hành chính.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu khắc phục ngay những hạn chế trong công tác phòng ngừa tham nhũng tại các doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài Nhà nước như: Chưa ban hành kế hoạch và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm tra nội bộ; việc thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch; việc kiểm soát xung đột lợi ích và thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.
 
    Giao Thanh tra tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các trường hợp chậm, chưa thực hiện đầy đủ các nội dung trong công tác phòng, chống tham nhũng.
                                                                          Hương Giang
.