Bình Dương: Một số kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Thứ Sáu, 17/02/2023, 10:13 [GMT+7]
    Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ngày 21/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Quyết định số 412-QÐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tỉnh Bình Dương gồm 14 thành viên (thiếu 01 thành viên do lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chưa được kiện toàn). Cơ cấu nhân sự của Ban Chỉ đạo đảm bảo đúng theo Điều 12, Quy định số 67-QĐ/TW;  đồng chí  Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội Bình Dương làm Trưởng Ban Chỉ đạo; các Phó Trưởng Ban và các ủy viên là cán bộ lãnh đạo một số ban Ðảng, các cơ quan tư pháp và khối chính quyền của Tỉnh. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định. Vào ngày 06/7/2022, Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tỉnh và ra mắt thành viên Ban Chỉ đạo.
 
Một Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Dương
Một Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Dương
    Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ nhất vào ngày 16/9/2022, dưới dự chủ trì của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh cùng các Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh để thảo luận, trao đổi các dự thảo Quy chế làm việc, Chương trình công tác 03 tháng cuối năm 2022 và Quyết định phân công nhiệm vụ từng Thành viên Ban Chỉ đạo; đồng thời yêu cầu các Thành viên phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của cá nhân để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý, phụ trách. Sau phiên họp thứ nhất, Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành các văn bản: Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ cho Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2022 .
 
    Ngày 16/12/2022, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức phiên họp thứ hai. Hội nghị đã  thảo luận các dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2023, báo cáo nội dung, tiến độ các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế dư luận xã hội quan tâm. Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến về kết luận giải quyết các vấn đề  phát sinh giữa hai phiên họp của Ban Chỉ đạo tỉnh và cho ý kiến đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo tỉnh.
 
    Đến nay, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức được hai phiên họp; sau các phiên họp, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận để chỉ đạo thực hiện. Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc theo Quy định số 67-QĐ/TW và Quy chế làm việc; các thành viên Ban chỉ đạo nghiêm túc thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Ban Chỉ đạo tỉnh làm việc theo chương trình hằng năm, họp thường kỳ 3 tháng một lần, họp đột xuất khi cần, Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh họp thường kỳ hằng tháng, họp đột xuất khi cần.
                                                                                         Kim Long
.