Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình họp Phiên thứ ba

Thứ Ba, 07/02/2023, 06:52 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình (Ban Chỉ đạo) vừa tổ chức họp Phiên thứ ba để đánh giá kết quả đạt được từ khi thành lập đến năm 2022 và thảo luận một số nội dung công việc thời gian tới. Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, chủ trì Phiên họp. 
 
    Theo báo cáo tại Phiên họp, hoạt động của Ban Chỉ đạo đã dần đi vào nền nếp, sau mỗi phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo đều ban hành Thông báo kết luận để chỉ đạo triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo với Trung ương theo quy định; kịp thời ban hành các văn bản tạo cơ sở pháp lý để thực hiện nhiệm vụ; Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với 02 vụ án, 01 vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
 
Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, chủ trì Phiên họp
Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, chủ trì Phiên họp

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời, nghiêm minh, chính xác, khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, nhất là các vụ án, vụ việc tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò của cơ quan dân cử, MTTQ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

    Các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo đã quan tâm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; chỉ đạo triển khai thực hiện các Thông báo kết luận tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; Chương trình trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo.
 
    Năm 2023, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ đạo đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
 
    Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cần xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng.Tăng cường giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm; đổi mới, sáng tạo; hiệu quả thực chất”.
 
    Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân nào. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhất là hành vi “tham nhũng vặt”, tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý, những người bao che, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực hoặc lợi dụng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ. Thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
 
    Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm.Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Quyết liệt hơn trong việc áp dụng các biện pháp nhằm thu hồi tài sản bị thiệt hại, thất thoát trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Làm tốt công tác giám định, định giá tài sản phục vụ việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, cố tình né tránh, chậm chễ, kéo dài trong thực hiện giám định, định giá.
 
    Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được phân công; chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bích Hạnh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.