Bộ Giao thông Vận tải: Ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Thứ Bảy, 18/02/2023, 06:34 [GMT+7]
    Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Quyết định số 49/QĐ-BGTVT ngày 27/1/2022 "ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023".
 
    Mục tiêu của Chương trình là thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực quản lý của ngành Giao thông vận tải; đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải nhằm huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực góp phần đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
Một cuộc họp của Bộ Giao thông Vận tải
Một cuộc họp của Bộ Giao thông Vận tải
    Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tăng cường công tác tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực sau: (1) Về quản lý ngân sách nhà nước: Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý chi thường xuyên, tăng cường đấu thầu, đặt hàng, khoán kinh phí, khuyến khích phân cấp, phân quyền, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. (2) Về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công: Rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định trong công tác quản lý nhà nước Bộ Xây dựng liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án đầu tư. Công khai, minh bạch thông tin và tăng cường giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công. (3) Về quản lý, sử dụng tài sản công: Tiếp tục thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công và nâng cấp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm. (4) Về quản lý tài nguyên nước và khoáng sản làm vật liệu xây dựng: Hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan. Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí, định mức, quy định về suất đầu tư trên một đơn vị diện tích để bảo đảm quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng; tài nguyên nước. (5) Về quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp: Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công tác quản trị, công nghệ. Đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. (6) Về tổ chức bộ máy, quản lý lao động, thời gian lao động: Khẩn trương xây dựng hệ thống vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức theo quy định. Đổi mới mạnh mẽ quy trình, phương thức và thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và tuyển dụng. (7) Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
    Giao thông vận tải yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý; nâng cao chất lượng và đổi mới cách thức đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đảm bảo so sánh một cách thực chất và minh bạch kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giữa các cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
                                                                                       Văn Hiếu
.