Bộ Giao thông vận tải: Yêu cầu thực hiện ngay một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 21/12/2022, 07:07 [GMT+7]
    Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Văn bản số 13072/BGTVT-TTr gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ yêu cầu thực hiện ngay một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và xây dựng, ban hành kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm để thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Ban Cán sự đảng,Bộ trưởng Bộ BộGiao thông vận tải, Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ, ngày 05/10/2022 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đề án “Nâng cao hiệu  lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải”.
 
Cuộc họp về Đề án Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 của Bộ Giao thông vận tải
Cuộc họp về Đề án Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 của Bộ Giao thông vận tải
    Bộ Giao thông vận tải yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp: Khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết, Đề án phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cấp ủy đảng các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị, doanh nghiệp mình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ  trưởng Bộ Giao thông vận tải;  tăng cường công  tác kiểm  tra, giám sát  tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. 
 
    Theo đó, tập trung một sô nhiệm vụ: (1) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và xây dựng, ban hành kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm để  thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ  Bộ Giao thông vận tải , Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ, ngày 05/10/2022 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đề án “Nâng cao hiệu  lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ  Bộ Giao thông vận tải ”; (2) Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân và có cơ chế kiểm soát lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;tránh việc đùn đẩy, né tránh, không rõ trách nhiệm trong tiếp nhận, tham mưu, chỉ đạo, giải quyết công việc. (3) Người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời kiện toàn, điều chỉnh, bổ sung tổ chức, nhân sự đầu môi tham mưu giúp việc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị, doanh nghiệp; thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động để có giải pháp tháo gỡ, đề xuất giải quyết kịp thời. (4) Tổ chức tự kiểm tra, rà soát để phát hiện các sơ hở, tồn tại, bất cập trong quy định nội bộ, thể chế để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằmtăng cường hiệu quả công tác quản lý, giám sát việc  thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị, doanh nghiệp mình. 
 
    Đối với các đơn vị, doanh nghiệp đã ban hành văn bản, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và Đề án phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiến hành rà soát, bổ sung, thay thế lại nội dung đảm bảo chi tiết, cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp. 
Hương Giang
.