Bình Thuận: Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Ba, 15/11/2022, 07:30 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch 3644/KH-UBND triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu triển khai đảm bảo các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Công văn số 890/TTg-V.I ngày 3/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới được thực hiện có hiệu quả, sát với tình hình và có tính khả thi cao, theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, đóng góp hiệu quả vào kết  quả giữ vững ổn định chính trị,  trật  tự an toàn xã hội  của địa phương.
 
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra tại Bình Thuận
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra tại Bình Thuận
    Kế hoạch cũng đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu kỹ kết quả tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm đã được tổng kết từ thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, trong đó cần tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, TP và đề nghị các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh bám sát các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
                                                                               Thăng Quyết
.